Политика за поверителност – GDPR

 

„Уитмайнд“ ЕООД, ЕИК 201316576 е администратор на лични данни и е ангажирано с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания наложени от ЗЗЛД и Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) /по-долу накратко „Регламента“/.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

Политиката за сигурност на „Уитмайнд“ ЕООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България европейско законодателство.

В „Уитмайнд“ ЕООД Длъжностното лице за защита на личните данни е Зорница Тодорова. Можете да се свържете с него на e-mail: dataprotection@witmind.com или на телефон: +359 2 44 33 040.

Кои сме ние?

„Уитмайнд“ ЕООД е високотехнологична компания фокусирана върху ИТ и уеб решения. Компанията е със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. “Васил Петлешков” 1, тел. +359 (2) 44 33 040, e-mail: office@witmind.com.

Как събираме лични данни?

Личните данни се събират лично от субектите на данните;.

Какви данни събираме?

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си, са:

Обикновени лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, IP адрес , номер БУЛСТАТ (за самоосигуряващи се лица);

В допълнение, на служители и партньори се събират номер данни от лична карта, подпис, номер на банкова сметка, данни от диплома за завършено образование;

Специални лични данни на служители: здравен статус (Болнични листа и заключение на Служба по трудова медицина).

С каква цел обработваме личните данни?

Личните данни се обработват единствено за служебни цели, а именно:

За сключване на договор – трудов, граждански или договор със свободна професия и спазване изискванията на трудовото и данъчно законодателство;
За гарантиране на авторски и сродни права върху изпълнения и произведения, включени в /ко/продуцирани или организирани от „Уитмайнд“ ЕООД телевизионни предавания, концерти, албуми и видеоклипове;
За издаване на карти за достъп;
За счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
За сключване на здравна застраховка на служители;
За съставяне на пътни листа;
За осъществяване на контакт с потребители на електронния магазин;
За осъществяване на контакт с контрагенти.
Изпълнение на договорно задължение с трета страна.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство:

Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото законодателство, а именно – 50+1 години от датата на сключване на договора;
Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне.
Данните на лица, носители на авторски и сродни права – шест години, считано от датата на изтичане на срока на предоставените права, а тези, които не са обвързани със срок – шест години, считано от датата на изтичане на срока на закрила; за изпълнители по граждански договори, които не са носители на права по ЗАПСП – шест години, считано от датата на прекратяване на договора; За същия срок се съхраняват данните на родителите на непълнолетни лица, носители на права по ЗАПСП;
Чувствителните лични данни – до изтичане на календарната година в която е издаден болничният лист и не повече от 1/един/ месец след изготвяне на анализа на здравното състояние и издаването на заключение за здравна пригодност.
Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“.

Кой има достъп до вашите данни?

Ние не предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови цели.

Данни се предоставят на НОИ, НАП и др. нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

За счетоводно обслужване на юридическо лице, което извършва такова, при неизпълнение на договор – на адвокат или адвокатска кантора;

На контрагенти на „Уитмайнд“ ЕООД при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните:

Контрагенти, които предоставят услуги, касаещи дейността на „Уитмайнд“ ЕООД – счетоводна къща – изготвяне на ведомост за възнаграждение, изготвяне на сметка за изплатени суми, издаване на служебна бележка за доходи по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.45 от ЗДДФЛ, разплащания по договори;
Застрахователни компании за услуги в полза на служителите – издаване на здравна застраховка;
Мобилни опeратори за договор за предоставяне на служебен телефон;
Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
Доставчикът на интернет и облачни услуги има достъп до IP-адреси, както и до базите данни на участници в телевизионни предавания, които са се записали за участие през уеб-форми;
На банка, обслужваща „Уитмайнд“ ЕООД, за нуждите на изплащане на възнаграждения.

 

Как съхраняваме личните данни?

„Уитмайнд“ ЕООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „Уитмайнд“ ЕООД чрез настоящия документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от „Уитмайнд“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „Уитмайнд“ ЕООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. „Уитмайнд“ ЕООД не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: dataprotection@witmind.com като „Уитмайнд“ ЕООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „Уитмайнд“ ЕООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС.

Последната актуализация на Политиката за поверителност е от м.Май 2018г.